شب بخیر

 
هر شب به آسمان نگاه می کنم
 
و می اندیشم...
 
در این آرامش شب
 
چه بسیار دلها که غمگین و پر اضطرابند
 
خدایا‌
 
تو آرام دلشان باش
 
خدایا
 
شبم را با یادت بخیر کن
 
 
 
عکس